Попередження

Інформація в даному розділі представлена ​​тільки для медичних працівників або для фахівців охорони здоров'я.

Підтвердіть будь ласка, що ви ставитеся до медичних працівників або до фахівців охорони здоро

Офіційна інформація

Системний підхід до екологічного управління ТОВ «Валартін Фарма» підтверджений міжнародним аудитом

Впроваджена з метою запобігання забрудненню навколишнього середовища система екологічного менеджменту ТОВ «Валартін Фарма» пройшла сертифікацію відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування»*.

Для успішного досягнення результату була створена робоча група, члени якої відповідали за належну підготовку до сертифікації системи екологічного менеджменту. Топ-менеджментом ТОВ «Валартін Фарма» була розроблена Політика у сфері екологічного менеджменту, встановлені екологічні цілі. 

На підставі Політики та екологічних цілей були визначені зовнішні (природні, епідеміологічні, навколишнє середовище, надзвичайні ситуації та ін.)  і внутрішні (стратегія, вимоги, персонал, ризики та ін.) чинники, які можуть впливати на ефективність функціонування системи екологічного менеджменту та встановлені зацікавлені сторони, їх потреби і очікування.

З метою визначення впливу діяльності ТОВ «Валартін Фарма» на навколишнє середовище нами були визначені екологічні аспекти відносно основної та допоміжної  діяльності, які можуть мати або мають суттєвий вплив на навколишнє середовище, проведена їх ідентифікація , оцінка та визначені заходи щодо управління ними.

Для гарантування та підтвердження того, що система екологічного менеджменту може досягти запланованих цілей та запобігання або зменшення небажаних наслідків впливу на довкілля, додатково були встановлені  потенційні ризики та можливості, пов’язані із екологічними аспектами, проведена їх оцінка та розроблені заходи щодо управління ними.

Одним із важливих питань  системи екологічного менеджменту є вплив на навколишнє середовище різних видів відходів, у тому числі й побутових. В рамках виконання вимог нормативних актів щодо роботи з відходами нами був впроваджений новий підхід до ідентифікації, сортування, зберігання та підготовки до утилізації побутових відходів.

Весь комплекс проведених робіт, встановлені вимоги для запобігання забруднення навколишнього середовища, навчання персоналу та прагнення ТОВ «Валартін Фарма» управляти своїми екологічними зобов’язаннями на систематичній основі стали підставою для сертифікації системи екологічного менеджменту Компанії відповідним регуляторним органом ДП «ІНТЕРТЕК УКРАЇНА» на відповідність вимогам ISO 14001:2015.

За результатами проведеного аудиту ТОВ «Валартін Фарма» отримало сертифікат про підтвердження відповідності системи екологічного менеджменту Компанії вимогам ISO 14001:2015.

Сертифікат №0102553 від 16.06.2020  виданий сертифікаційним органом «Intertek», який акредитований міжнародним сертифікаційним органом  «UKAS. Management system».

* Призначення стандарту ISO 14001:2015 - надати організаціям загальну схему діяльності задля охорони довкілля та реагування на зміни умов довкілля в рівноважному поєднанні з соціально-економічними потребами. Він установлює вимоги, виконання яких дає змогу організації досягти запланованих результатів, що їх вона визначила для своєї системи екологічного управління.

Системний підхід до екологічного управління може забезпечити найвище керівництво інформацією, яка буде корисною для досягнення довгострокового успіху та набуття можливостей, що сприятимуть сталому розвитку, завдяки:

- збереженню стану довкілля запобіганням або послабленням несприятливих впливів на нього;

- послабленню потенційного несприятливого впливу умов довкілля на організацію;

- сприянню організації у виконанні обов’язкових для дотримання відповідності вимог;

- підвищенню екологічної дієвості;

- контролюванню (або впливу на них) способів розроблення продукції та послуг організації, їх виготовлення, розподілення, споживання та видалення з урахуванням аспектів передбачуваного життєвого циклу, що сприятиме запобіганню впливу на довкілля від непередбачуваного переходу з однієї стадії життєвого циклу в іншу протягом усього життєвого циклу;

- досягненню фінансових переваг і переваг у функціюванні, що можуть бути наслідком запровадження екологічно обґрунтованих альтернативних підходів, які зміцнюють позиції організації на ринку;

- обмінюванню екологічною інформацією з відповідними зацікавленими сторонами.

Цей стандарт, як і інші стандарти, не призначено для збільшення чи змінення правових вимог щодо організації.

Дата: 01.07.2020