Попередження

Інформація в даному розділі представлена ​​тільки для медичних працівників або для фахівців охорони здоров'я.

Підтвердіть будь ласка, що ви ставитеся до медичних працівників або до фахівців охорони здоро

Новини

Компанія «Валартін Фарма» - спонсор ХХІІІ Національної школи гастроентерологів, гепатологів України

Компанія «Валартін Фарма» - спонсор ХХІІІ Національної школи гастроентерологів, гепатологів України

8 квітня стартувала одна з найбільш очікуваних подій 2021 року - ХХІІІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Коморбідні стани в гастроентерології, мультидисциплінарний підхід».

В ході секції, присвяченій гепатобіліарній патології, детально розглядалися особливості порушень функції печінки у коморбідних пацієнтів, нові можливості діагностики і лікування.

У доповіді зав. каф. гастроентерології, дієтології та ендоскопії НМАПО ім. П.Л. Шупика, члена-кореспондента НАМН України, д. мед. н., професора Харченко Наталії В'ячеславівни обговорювалося питання порушень функцій печінки та їх корекції у пацієнтів після COVID-19.

Відповідно до даних Консенсусу AASLD, при COVID-19 відзначаються порушення функції печінки:

  • Частота підвищення біохімічних показників печінки в сироватці крові у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 коливається від 14% до 83%
     
  • Відзначається підвищення АСТ і АЛТ в середньому до 2-х разів від верхньої межі норми (ULN) і помірне підвищення загального білірубіну
     
  • Предиктори пікового відхилення печінкових тестів > 5x ULN включають вік, чоловіча стать, індекс маси тіла, цукровий діабет, медикаменти (наприклад, лопінавір / ритонавір, гидроксихлорохин, ремдесівір, тоцілізумаб) і маркери запалення (IL-6, феритин)
     
  • Пошкодження печінки в легких випадках COVID-19 зазвичай носить тимчасовий характер і не вимагає спеціального лікування, крім підтримуючої терапії.

Аналіз даних міжнародних регістрів SECURE-cirrhosis і COVID-Hep.net показує, що в загальній когорті пацієнтів з хронічним захворюванням печінки і цироз (386 осіб), 90% були госпіталізовані, у 46% наступила декомпенсація і у 32% летальний результат. У померлих пацієнтів причина смерті була пов'язана в 71% випадків з ураженням легень, в 19% - з захворюванням печінки, в 5% - з патологією серця.

Коронавірус SARS-CoV-2 в основному вражає Т-лімфоцити, що призводить до порушення регуляції імунної системи, лімфопенії і цитокінового шторму. Під час цитокінового шторму підвищується рівень багатьох цитокінів, особливо інтерлейкіну 1, інтерлейкіну 6 та фактора некрозу пухлини α, які є потужними прозапальними факторами. Таким чином, запобігання цитокинового шторму, який обумовлює важкий перебіг COVID, є основним завданням терапії.

Початково низький рівень глутатіону (GSH) - головного внутрішньоклітинного антиоксиданту - асоційований з віком, курінням, зловживанням алкоголем, наявністю хронічних захворювань: артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, хронічні захворювання легень, хронічні захворювання печінки, цукровий діабет, ожиріння - тобто з тими ж факторами ризику, при наявності яких характерно тяжкий перебіг COVID-19.

На думку авторів (A. Khanfar і ін., 2020), основним предиктором тяжкості COVID є початково низький рівень глутатіону в організмі. Якщо концентрація глутатіону достатня, то захворювання має легкий перебіг. Низька концентрація глутатіону асоційована з ускладненням протікання COVID.

Масивне підвищення прозапальних цитокінів призведе до значного збільшення продукції активних форм кисню мітохондріями. Ці активні форми кисню токсичні для внутрішньоклітинних органел і функцій клітин, що може викликати гостре пошкодження легенів / гострий респіраторний дистрес-синдром і дисфункцію лімфоцитів / лімфопенію. Нейтралізаторами цих активних форм кисню є внутрішньоклітинні антиоксидантні системи, з яких GSH і його регуляторні ферменти вважаються найбільш важливими. Але надмірне виробництво активних форм кисню може привести до виснаження запасів GSH.

Виснаження GSH призводить до втрати його захисних функцій щодо кінцевих органів і ендотелію. Зменшення концентрації GSH може призвести до порушення функції лімфоцитів, макрофагів і нейтрофілів, запускає апоптотичний каскад в лімфоцитах, що призводить до лімфопенії, викликаючи імунодефіцитний стан, що може пояснити високу частоту вторинних інфекцій у пацієнтів з COVID-19.

Останнім часом висунута цікава гіпотеза, опублікована в журналі Американського хімічного товариства ACS Infectious Diseases: ендогенний дефіцит глутатіону є фактором, що визначає сприйнятливість людини до Коронавірусу SARS -CoV-2 (COVID-19) і сприяє неконтрольованій реплікації і дисемінації вірусу в організмі. Викликане SARS -CoV-2 окисне пошкодження і запалення легенів на тлі дефіциту глутатіону призводить до важких проявів хвороби, таких як гострий респіраторний дистрес синдром, поліорганна недостатність, що часто призводить до смерті пацієнтів.

Ступінь тяжкості клінічних проявів у пацієнтів з COVID-19, мабуть, визначається ступенем порушення окисно-відновного гомеостазу, обумовленого дефіцитом відновленого глутатіону і підвищеною продукцією активних форм кисню (АФК). Дане припущення підтверджується власними спостереженнями пацієнтів з COVID-19: у пацієнтів з помірним і тяжким перебігом хвороби виявлені більш низькі рівні глутатіону, більш високі рівні АФК ніж у пацієнтів з COVID-19 з легкими проявами захворювання. Тривало зберігаються важкі прояви інфекції COVID-19 у одного з пацієнтів з вираженим дефіцитом глутатіону дозволяють припустити, що ступінь зниження глутатіону негативно корелює зі швидкістю реплікації вірусу і що збільшення вірусного навантаження посилює окисне пошкодження легенів (A.Polonikov, 2020).

ГЕПАВАЛ® - препарат відновленого глутатіону (має в своєму складі активні SH-групи, які є донорами водню для інших нестабільних молекул і відповідають за детоксикацію).

Глутатіон, що входить до складу препарату ГЕПАВАЛ®, являє собою трипептид, що складається з гліцину, глутаміну і цистеїну, зустрічається у всіх живих клітинах. Він володіє тіольною SH-групою і бере участь в реакціях відновлення / окислювання, виступаючи в якості основного клітинного акцептора вільних радикалів.

Система знешкодження за участю глутатіону відіграє унікальну роль у формуванні резистентності організму до різних впливів і є найбільш важливим захисним механізмом клітини. В ході біотрансформації деяких ксенобіотиків за участю глутатіону утворюються тіоефіри, які потім перетворюються в меркаптани, серед яких виявлені токсичні продукти. Кон'югати глутатіону з більшістю ксенобіотиків менш реакційноздатні та більш гідрофільні, ніж вихідні речовини, а тому менш токсичні і легше виводяться з організму.

ГЕПАВАЛ® пов'язує величезну кількість ліпофільних сполук, запобігаючи їх впровадження в ліпідний шар мембран і порушення функцій клітини, покращує стабільність клітинної мембрани, захищає мембрану клітин печінки, збільшує активність ферментів і печінки і сприяє детоксикації і відновній активності печінки шляхом знищення вільних радикалів.

Терапію слід починати з парентерального введення 1-2 флакона препарату ГЕПАВАЛ® (600-1200 мг) на добу в/м, в/в протягом 10-30 днів, потім рекомендовано перейти на пероральну форму - Гепавал ASN (2 капсули на добу).

Гепавал ASN - нова комбінація глутатіону і астаксантину, володіє посиленою антиоксидантною дією за рахунок додавання до глутатіону потужного природного антиоксиданту астаксантину.

Компоненти Гепавала ASN мають різні механізми дії і різні точки прикладання на рівні клітин, що дозволяє отримати потужний антиоксидантний ефект.

 

Дата: 19.04.2021