Попередження

Інформація в даному розділі представлена ​​тільки для медичних працівників або для фахівців охорони здоров'я.

Підтвердіть будь ласка, що ви ставитеся до медичних працівників або до фахівців охорони здоро

Соціальна політика

Соціальна політика ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА» спрямована на забезпечення взаємодії Товариства та персоналу щодо задоволення соціальних потреб, узгодження соціальних інтересів, реалізації соціальних прав і гарантій, надання соціальних послуг, соціального захисту персоналу для формування сприятливих умов діяльності працівників на підприємстві та покращення ефективності їхньої роботи.

Основною метою впровадження соціальної політики є забезпечення продуктивності, ефективності, якості і безпеки праці; стимулювання працівників до підвищення власної кваліфікації, закріплення найбільш кваліфікованих фахівців, забезпечення лояльного ставлення персоналу до Товариства.

В рамках соціального захисту персоналу в Товаристві реалізуються пільги та гарантії, які встановлені на державному рівні, з дотриманням норм чинного трудового законодавства, а також надаються додаткові пільги та послуги понад обов'язкові, що проводиться за ініціативою Керівництва, яке втілює в життя принципи соціальної кадрової політики.

Керівництво ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА» прийняло на себе зобов'язання в частині соціальних гарантій:

 • забезпечувати право на працю, вільний вибір роботи й захист від безробіття;
   
 • рівні можливості зайнятості, вибору виду занять та оплати праці без дискримінації за статевою приналежністю, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками;
   
 • оплачувати працівникам добровільне медичне страхування та проведення медичних оглядів для визначених категорій;
   
 • не допускати примусової або обов’язкової праці, дискримінації в сфері праці;
   
 • не використовувати працю дітей у спосіб, що є експлуататорським з економічної точки зору, може бути небезпечним, може негативно впливати на отримання дитиною освіти або зашкоджувати здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному чи соціальному розвитку дитини;
   
 • забезпечувати безпечні і здорові умови праці;
   
 • забезпечувати працівників, в залежності від посадових обов’язків, закріпленими за ними, відповідно облаштованими, робочими місцями, транспортною доставкою до місця роботи, службовими автомобілями, корпоративним мобільним зв’язком, офісною технікою та іншим майном, необхідним для виконання службових обов'язків;
   
 • забезпечувати дотримання норм робочого часу та відпочинку, своєчасну оплату праці працівників відповідно вимог трудового законодавства України, Колективного договору Товариства, Положення про оплату праці;
   
 • застосовувати до основної заробітної плати інші заохочувальні та компенсаційні виплати у вигляді надбавок та доплат за: суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, роботу у важких, шкідливих та особливо шкідливих умовах праці, інтенсивність праці, роботу в нічний час, роз’їзний характер роботи;
   
 • оплачувати період відсутності працівників на роботі на підставі листків непрацездатності, виданих медичними закладами;
   
 • забезпечувати право на гарантовану відпустку (у тому числі на час вагітності та пологів);
   
 • надавати оплачувані вільні від роботи дні у разі: одруження працівника, одруження дитини працівника, смерті рідних по крові або по шлюбу, народження дитини, першого вересня працівнику, чия дитина іде в перший клас, дня народження працівника;
   
 • забезпечувати права на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на пенсійний стаж, необхідний для призначення пенсії у майбутньому, охорону здоров'я;
   
 • надавати працівникам безвідсоткову поворотну фінансову допомогу: на лікування власне або близьких родичів, на навчання власне або дітей, на поховання рідних по крові або по шлюбу;
   
 • надавати працівникам одноразову матеріальну допомогу: на поховання рідних по крові або по шлюбу, у разі смерті працівника, у разі народження дитини працівника, на лікування;
   
 • надавати грошову винагороду в зв'язку з особистими урочистостями, ювілеями або святами;
   
 • оплачувати витрати, пов’язані з відповідним професійним та технічним навчанням, згідно планами розвитку персоналу, а також у випадках необхідності підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відповідно до вимог чинного законодавства України;
   
 • покращувати моральну атмосферу, формувати сприятливий соціально-психологічний клімат; підвищувати імідж Товариства в очах працівників і суспільства;
   
 • підвищувати якість трудового життя, розвиток працівників, заохочувати їх до вияву власної ініціативи при вирішенні виробничих завдань, у визначенні й поліпшенні умов праці й виробничого середовища, укладення Колективних договорів; сприяти захисту працівником своєї гідності, створенню і вступу в організації, у тому числі в профспілки, або звернення до ради трудового колективу для захисту власних економічних і соціальних інтересів;
   
 • надавати інформацію й консультації за зверненнями працівників;
   
 • інформувати працівників про очікувані зміни, що можуть вплинути на них;
   
 • забезпечувати дотримання прав працівників на приватність і захист даних;
   
 • забезпечувати охорону материнства та дитинства як важливої складової в частині розвитку та забезпечення прав людини.